EFECTUAREA STAGIULUI PENTRU ABSOLVENTII DE INVATAMANT SUPERIOR

POTRIVIT LEGII NR. 335 DIN 10 DECEMBRIE 2013

 

            Din data de 12 martie 2014 va intra in vigoare Legea nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior.

            Acest act normativ reglementeaza, pentru absolventii de invatamant superior, perioada de 6 luni de debut in profesie, in conformitate cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia profesiilor pentru care exista reglementari speciale.

            Scopul efectuarii stagiului este de asigurare a tranzitiei absolventilor de invatamant superior de la sistemul de educatie la piata muncii, de a consolida competentele si abilitatile profesionale pentru adaptarea la cerintele practice si exigentele locului de munca in vederea integrarii in munca, precum si de dobandire de experienta si vechime in munca si, dupa caz, in specialitate.

            Stagiar este debutantul in profesie, angajat cu contract individual de munca, cu exceptia celor care dovedesc ca au desfasurat, potrivit legii, activitate profesionala in acelasi domeniu, anterior absolvirii.

            Odata cu incheierea contractului individual de munca, intre angajator si stagiar, se incheie, in forma scrisa, un contract de stagiu, ca anexa la contractul individual de munca, pe o perioada de 6 luni, cu exceptia situatiilor in care prin legi speciale este prevazuta o alta perioada de stagiu.

            Perioada de stagiu este reprezentata de perioada de timp cuprinsa intre data angajarii si data finalizarii stagiului si care se incheie cu eliberarea unui certificat/unei adeverinte semnat/semnate de angajator.

 

            STIMULAREA INCADRARII STAGIARILOR, DIN BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

 

 

*   Angajatorii care incheie un contract de stagiu in conditiile Legii nr. 335/2013 primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de stagiu pentru acel stagiar, o suma egala cu 2250 lei, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

 

Angajatorii nu pot primi dubla finantare pentru aceeasi persoana.

Suma prevazuta anterior nu se acorda angajatorilor institutii si autoritati publice, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care, dupa incetarea contractului de stagiu, la initiativa angajatorului, inceteaza si contractul individual de munca, angajatorul nu mai poate beneficia pentru acelasi post de o alta masura de stimulare a ocuparii fortei de munca prevazuta de lege.

Angajatorii care beneficiaza de suma prevazuta anterior sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu incheiat.

In situatia in care contractul individual de munca inceteaza la initiativa angajatorului, anterior datei prevazute in contractul de stagiu, acesta este obligat sa restituie agentiei pentru ocuparea fortei de munca, sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru respectivul stagiar, plus dobnda de referinta a Bancii Nationale a Romniei, in vigoare la data incetarii raportului de munca.

 


            ORGANIZAREA PERIOADEI DE STAGIU

 

            Perioada de stagiu se desfasoara pe baza unui program de activitati aprobat de angajator, la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea stagiarul.  

 

            Stagiarul, pe perioada stagiului, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei salariu, in baza unui contract individual de munca si a contractului de stagiu.

            Este interzisa utilizarea stagiarilor la prestarea altor activitati si/sau exercitarea altor atributii in afara celor prevazute in fisa postului si in contractul de stagiu.

            Angajatorul numeste, la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea stagiarul, un mentor, dintre salariatii calificati, cu o experienta profesionala de cel putin 2 ani in domeniul in care urmeaza sa se realizeze stagiul. Activitatea mentorului se include in programul normal de lucru al acestuia si consta in  coordonarea stagiarului pe durata stagiului si participarea activa la activitatea de evaluare.

            Un mentor poate sa coordoneze si sa supravegheze, in acelasi timp, cel mult 3 stagiari.    

            Nu poate avea calitatea de mentor salariatul care a fost sanctionat cu una dintre sanctiunile prevazute la art. 248 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar sanctiunea disciplinara nu a fost radiata, in conditiile legii.

            Comisia de evaluare intocmeste, cu 5 zile lucratoare inainte de terminarea perioadei de stagiu, un referat de evaluare, intocmit de catre comisia de evaluare,  pe baza caruia angajatorul elibereaza un certificat/o adeverinta de finalizare a stagiului.

            In termen de 5 zile de la finalizarea stagiului, angajatorul are obligatia de a elibera stagiarului certificatul/adeverinta de finalizare a stagiului, care sunt sunt vizate de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul angajatorul. Modelul certificatului/adeverintei se stabilese prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi. In acest caz, perioada de stagiu constituie vechime in specialitate.

 

            CONTRACTUL DE STAGIU


            Drepturile si obligatiile partilor cu privire la efectuarea perioadei de stagiu se stabilesc prin contractul de stagiu, in conditiile prezentei legi, si se completeaza, dupa caz, cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de munca aplicabil si din regulamentul intern.
            Modelul-cadru al contractului de stagiu se stabileste prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

            Salariul de baza lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de munca, este cel negociat de parti, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamna, in conditiile legii, ce se completeaza cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de munca aplicabil.

            La sfrsitul perioadei de stagiu, cnd evaluarea s-a finalizat fara promovarea acesteia, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.

            Un angajator mai poate incadra, o singura data pe acelasi post, un absolvent de invatamant superior care sa efectueze stagiu in baza unui contract de stagiu, anexa la contractul individual de munca, in conditiile prezentei legi.

 

            DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

 

  Drepturi si obligatii ale stagiarului

            Drepturi

  sa beneficieze de coordonarea si sprijinul mentorului;

  sa i se stabileasca un program de activitati corespunzator postului, al carui nivel de dificultate si complexitate sa creasca gradual pe parcursul perioadei de stagiu;

  sa beneficieze de evaluare obiectiva;

  sa i se asigure timpul necesar pregatirii individuale, in scopul consolidarii competentelor si dobandirii deprinderilor practice necesare practicarii ocupatiei;

  sa i se asigure, prin grija angajatorului, accesul la sursele de informare utile perfectionarii sale si care sa-i permita consolidarea cunostintelor;

  sa participe la formele de pregatire profesionala organizate pentru stagiari;

  sa primeasca raportul de evaluare si certificatul/adeverinta de finalizare a stagiului;

  sa conteste referatul de evaluare al comisiei de evaluare, daca este cazul.

 

            Obligatii

  sa se pregateasca profesional in domeniul pentru care efectueaza stagiul;

  sa isi organizeze o evidenta proprie a activitatilor pe care le efectueaza;

  sa respecte sarcinile date de mentor si de conducatorul superior ierarhic din cadrul structurii organizatorice unde efectueaza stagiul;

  sa consulte mentorul pentru realizarea lucrarilor repartizate de conducatorul compartimentului;

  sa respecte confidentialitatea in legatura cu toate aspectele privind activitatea desfasurata, in conformitate cu normele stabilite de angajator;

  sa nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activitati care constituie concurenta neloiala angajatorului;

  sa participe la procesul de evaluare.

  Drepturi si obligatii ale angajatorului

            Drepturi

  sa-i stabileasca stagiarului, prin fisa postului, atributii in domeniul in care se realizeaza stagiul;

  sa valorifice cunostintele teoretice si practice ale stagiarului in procesul muncii;

  sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a atributiilor corespunzatoare postului;

  sa aplice sanctiunile corespunzatoare abaterilor disciplinare.

    Obligatii

  sa desemneze un mentor care sa coordoneze si sa sprijine stagiarul in vederea atingerii obiectivelor si indicatorilor de performanta stabiliti in programul de desfasurare a perioadei de stagiu;

  sa stabileasca stagiarului un program de activitati in domeniul in care se realizeaza stagiul;

  sa asigure o dotare corespunzatoare - logistica, tehnica si tehnologica - necesara valorificarii cunostintelor teoretice si practice primite de stagiar in cadrul stagiului;

  sa evalueze cunostintele stagiarului la sfrsitul perioadei de stagiu;

  sa elibereze stagiarului certificatul/adeverinta din care sa reiasa perioada in care acesta a desfasurat activitatea in baza contractului de stagiu, competentele si deprinderile practice dobndite si alte mentiuni;

  sa nu foloseasca stagiarul pentru desfasurarea altor activitati dect cele prevazute in contract.